مجله تل کالا

تبلت

مشتريان عزيز تل كالا

تل كالا به دليل انبارگرداني از 96/9/14 تا تاريخ 96/9/25 مرسوله اي ارسال نخواهد كرد.

لطفا بعد از زمان مذكور خريد انجام دهيد